Ærø Golf Klub
Skjoldnæsvej 8
5985 Søby Ærø
Tlf.: 2145 8863

(Kontakt alle dage: 9-16)
E-mail: info@aeroegolf.dk

CVR: 27888674​

FYRTÅRNET 23

Året der gik i 

Ærø golf Klub 2023. 

Download her

Regnskab 2023

Besøg os:
Instagram

Facebook​

GOLFOPHOLD

Vi har aftaler med hotellerne på øen om golfophold. 

Hvis vi kan hjælpe så skriv på: golfophold@aeroegolf.dk 

HUSK FÆRGEN

Er du rejsende til øen så husk at bestil færge, tur/retur. Benyt linket til Ærøexpressen og Ærøfærgerne.​

Klubinformation

Klubber i klubben

​Dameklubben i Ærø Golf Klub:

​Torsdag kl. 11.00 – turneringsfee 20 kr, tilmelding ikke nødvendig – gæster er velkomne.

Dameklubben arrangerer også fælles udflugter.

Formand: Inge Løfvald, tlf: 24 46 35 79,

mail: inge.loefvald@gmail.com


Driverklubben i Ærø Golf Klub:

Tirsdag kl. 08.30 – turneringsfee 20 kr – gæster er velkomne.

Sidste tirsdag i hver måned arrangeres der udflugt til andre baner.

Kontaktperson: Alice Hansen -2819 1376

mail: aliceradio@privat.dk

Seniorklubben:

Mandag kl. 10.00 - fee kr. 20.00

Seniorgolf henvender sig primært til medlemmer med handicap over 36 og damer fyldt 55 år samt herrer over 60 år.

Det forhindrer ikke andre medlemmer at deltage, hvis de måtte ønske det.

Kontaktperson: Anette Ullman

Tlf.: 2149 8879 - mail: anette@ullman.dk

Vedtægter i Ærø Golf Klub

§ 1 – Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Ærø Golf Klub og dens hjemsted er i Ærø Kommune.

§ 2 – Formål.

Klubbens formål er at etablere, eje og forstå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 3 – Organisation.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 4 – Medlemskab.

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. januar.

Intet medlem hæfter for mere end det betalte kontingent samt evt. betalt indskudsbeløb.

Overgangen fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske ved skriftlig anmeldelse til bestyrelsen. Ved medlemmets ønske om tilbagevenden til aktiv status optages medlemmet uden om venteliste og uden at betale nyt indskud.

Efter en udmeldelse kan fornyet optagelse ske mod betaling af nyt indskud med placering bagerst på ventelisten.

§ 5 – Kontingent og Indskud.

A.- Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

  1. Aktive seniormedlemmer.

  2. Aktive juniormedlemmer (18 år og derunder)

  3. LD-medlemmer

  4. Semiflex-medlemmer

  5. Flex-medlemmer

  6. Passive medlemmer.

B. – Indskud.

De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§ 6 – Tab af medlemsrettigheder, eksklusion.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

§ 7 – Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes på Ærø hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt absolut stemmeflertal. Personvalg sker ved simpelt relativt flertal.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidater med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 8 – Dagsorden m.v.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1: Valg af dirigent.

2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4: Forelæggelse af budget og medlemskontingenter til godkendelse.

5: Forslag fra bestyrelsen.

6: Forslag fra medlemmerne.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).

8: Valg af revisor og revisor-suppleant.

9: Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen og henligge til gennemsyn hos formanden eller være opslået i klubhuset.

§ 9 – Bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted..

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 10 – Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 11 – Forretningsorden.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af lån udover i alt kr. 500.000, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 12 – Udvalg.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et Turneringsudvalg og Begynderudvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 13 – Regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 14 – Ordensregler.

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU´s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i h.t. det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 15 – Vedtægtsændring – Klubbens ophævelse.

Til beslutning om vedtægtsændring og klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede fremmødte medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel absolut stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Søby den 9. maj 2001, og på generalforsamlingen den 27. feb. 2007.

Som dirigent:

Advokat Morten Nordenbæk,

Ændring i § 5A og 5B, § 8, pkt. 4 og § 12 vedtaget på generalforsamling den 26. februar 2022 og ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2022.

Som dirigent:

Hhv. Peter Mose Sørensen / Per Aage Jensen​

Klubudvalg

Baneservice:

Baneservice: John Larsen - 2618 1573

Willy Knudsen

Sponsorudvalg:

Formand:  Peter Fröhlich - 5120 1560  / peter@frohlichand.me

​Michael Friis - 4028 6002

Bente Mose - 2932 2976​

Kontorservice:

Formand: Susanne Bramstrup - 2051 9535 - sbramstrup@gmail.com

Begynder-og Kaninudvalg:

Formand: Bente Mose – 2932 2976 – bentemose@outlook.dk

​Turnerings & hcp. udvalg:

Formand: Anette Ullman - 2149 8879- anette@ullman.dk

Johannes Renneberg

Jimmi Enevoldsen

PR-og branding udvalg:

Formand: Peter Fröhlich - 5120 1560 / peter@frohlichand.me

Henning Lund

Bestyrelsen i Ærø Golf Klub

Formand: Poul Erik Therkelsen

Fiolstræde 7, 5960 Marstal

Telefon: 3012 5054

e-mail: kromther@gmail.com

Næstformand: Michael Friis

Søndergade 54, 5970 Ærøskøbing

Telefon: 4028 6002

e-mail: ​​ friiscba12@yahoo.dk

Kasserer:  Conni Eriksen
Færgevej 54A, 5960 Marstal
Telefon: 2812 0367
e-mail: ce28120367@gmail.com

Sekretær: Bente Mose

Lebyvej 32, 5985  Søby

Telefon: 2932 2976

e-mail: bentemose@outlook.dk


Susanne Bramstrup

Tværbymark 17, 5970 Ærøskøbing

Telefon: 2051 9535

e-mail: sbramstrup@gmail.com

Per Aage Jensen

Færgevej 50, 5960 Marstal

Telefon: 6113 0313

e-mail: glade.aage@gmail.com